דמארי (מריה זוילה פיניאדה)

instagram
facebook

זמין

Animal Kingdom
A Path of Joy
Love Doves
Enjoying the Lake

לא זמין

Life in the Village Square
The Pottery Vendor
Swinging Under the Tree
The Crow of the Roosters
Spring Memories
On the Farm
Boy Fishing
The Ranch
A Day in the Country
Bridge Over Bubbling Brook
The Joys of Work
A View of Spring
Enjoying a Summer Swim
The Blooming Acacia Tree
Bucolic Afternoon
Returning Home
The Papaya Tree
The Birds Are Singing
Flower-Picking
Feeding Time
Good Morning
Returning Home

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).


Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved