יפים לדז'ינסקי

instagram
facebook

זמין

To George’s Birthday Party

לא זמין

Allegri’s Lottery
Bessarabian Wine
At Solvey’s (Soda Shop)
Stolasky Makes Oistrakhs
Uncle Shulem (The Tin-Maker)
The Five Gamzatovs (Acrobatic Family)
The Navigator’s Cargo Ship
We Shall Never Forget
Cyril Machter the Barber
The Strong Man (Athlete)
"Do It!"
Bandore Concert
Repairing the Uspenskaya
We are Preparing Jam
Pharmacy
General Rehearsal

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).


Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved